Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DINO (TAPIJT)

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Dino (tapijt), eenmanszaak (KvK nr. 39039670), gevestigd te 8251 GD Dronten, Houtwijk 8, hierna: ‘Dino’.

Opdrachtgever: degene met wie Dino [inde hoedanigheid van consument] een koopovereenkomst dan-wel een overeenkomst van opdracht heeft gesloten, alsmede degene aan wie Dino een offerte heeft uitge-bracht;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Dino en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die over-eenkomst.

Zaken: zaken die Dino verkoopt en levert zijn onder andere, maar niet uitsluitend tapijt, laminaat, parket, marmoleum, raamdecoraties, zonwerking en vloerverwarming. Diensten: uitvoering van de overeengekomen opdracht.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dino en op-drachtgever, waar Dino deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaar-den niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Dino, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarde n van opdrachtgever wordt uit-drukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd wor-den blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Dino en op-drachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige C.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten en contractduur

3.1 De offertes en aanbiedingen van Dino zijn geldig gedurende een termijn van maximaal [dertig] [(30)] dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. Een offerte vervalt indien het pro-duct waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Dino kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelij-kerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergis-sing ofverschrijving bevat.

3.3 Toezegging door en afspraken met ondergeschikten van Dino binden Dino slechts voor zover deze toezegging enlof afspraken door Dino schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte binnen [dertig] [(30)] dagen na dagtekening van de offerte. De overeenkomst tussen Dino en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd; de overeenkomst zal in ieder geval eindigen op de overeengekomen tijd van leve-ring enl of na uitvoering van de overeengekomen dienstverlening, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 Levering

4.1 Is voor de (voltooiing van de) levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn door Dino dient opdrachtgever Dino schriftelijk in gebreke te stellen, Dino dient daarbij een redelijke termijn aangeboden te krijgen om alsnog aan de zijn verplichtingen te voldoen, zonder dat opdrachtgever recht heeft op een schadevergoeding. 4.2 Indien de zaken niet geleverd kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, die niet voor rekening van Dino komen, wordt Dino geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben

Pagina 2

Dossiernr BA06.6.14.M7783

voldaan door de zaken ter beschikking van opdrachtgever te houden, mits Dino dit binnen zes (6) werk-dagen schriftelijk heeft medegedeeld aan opdrachtgever.

4.3 Vanafhet moment van leveren zijn de zaken voor risico van de opdrachtgever. De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden door de in ontvangst name van de zaken door opdrachtgever en indien de zaken geleverd worden door de overdracht van de zaken aan de betreffende vervoerder.

Artikel 5 Uitvoering en wijziging van de overeenkomst

5.1 Dino gaat bij het uitvoeren van de overeenkomst uit van de juistheid van inlichtingen verstrekt door de opdrachtgever.

5.2 Dino heeft het recht derden in te schakelen om bepaalde werkzaamheden te verrichten.

5.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uit-voering noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in on-derling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Brengt een wijziging van de over-eenkomst extra kosten met zich mee, dan zal Dino zo spoedig mogelijk hiervan melding doen. Onder de wijziging door de opdrachtgever wordt ook verstaan de prijswijziging en termijn van uitvoering. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomt levert even-min wanprestatie van Dino op en is geen grond voor de opdrachtgever om de overeenkomt te ontbinden.

5.4 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Dino een verzoek tot wijziging van de over-eenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en! ofkwantitatief opzicht gevolg zou kunnen heb-

ben voor o.a. de in dat kader te verrichten werkzaamheden of de te leveren zaken.

Artikel 6 Prijzen en tarieven

6.1 Prijzen en tarieven in offertes, opdrachtbevestiging of anderszins genoemde bedragen, zijn inclu-sief omzetbelasting. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging genoemde overeen-

komst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

6.2 Indien de opdracht op locatie bij de opdrachtgever wordt uitgevoerd zijn de kosten met betrek-king tot gas, water en elektra voor rekening van de opdrachtgever.

6.3 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan [vier] [(4)]weken zullen de door de opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek [(wekelijks)] in rekening worden gebracht.

6.4 Dino heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uit-brengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Dino zal de opdrachtgever schriftelijk van het voornemen tot verhoging van het vaste honora-rium, uurtarief of prijs op de hoogte stellen. Dino zal daarbij de omvang van, en de datum waarop de prijsverhoging zal ingaan, vermelden. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden

indien de prijsverhoging door Dino binnen drie (3) maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst wordt gewenst, opdrachtgever dient dit binnen veertien (14) dagen na de bedoelde kennis-geving kenbaar te maken aan Dino.

6.5 Opdrachtgever is daarnaast in het geval van een prijsstijging van het vaste honorarium ofuurta-rief van meer dan 10%gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de bevoegdheid tot verhoging van het vaste honorarium, uurtarief of

prijs voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de Wet.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen [veertien] [(14)] dagen na factuurdatum, op een door Dino aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen-gekomen. Opdrachtgever is te nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Dino verschul-digde bedrag. Dino is gerechtigd om periodiek te factureren. III OF Betaling dient te geschieden op het moment van aankoop III.

7.2 De overeengekomen betalingstermijnen zijn fatale termijnen, bij overschrijding van een overeen-gekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar.

Pagina 3

Dossiernr BA06.6.14.M7783

7.3 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig ofniet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebre-kestelling van rechtswege in verzuim en wordt hij over het openstaande factuurbedrag 1% rente verschul-digd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente van toepassing is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het mo-ment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag, waarbij een deel van de maand als een vol-ledige maand geldt.

7.4 Indien Dino na verzuim van de opdrachtgever incassomaatregelen moet nemen, dan komen alle redelijke kosten ter voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet Incassokosten. Opdrachtgever is over de gemaakte kosten eveneens rente verschuldigd.

7.5 Bezwaren tegen de hoogte van de offerte schorten de betalingsverplichting niet op.

7.6 In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Dino op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Opzegging

8.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

8.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Dino recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Dino zijn toe te rekenen. Voorts is op-drachtgever alsdan gehouden tot betaling van de deelaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 8.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Dino, zal Dino in overleg met op-drachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

9.1 Onverminderd de in de wet genoemde gevallen heeft Dino de bevoegdheid, zonder ingebrekestel-ling en rechtelijke tussenkomst, de nakoming van zijn verplichting op te schorten, indien de opdrachtge-ver één ofmeer van zijn verplichtingenjegens Dino niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Dino is nagekomen.

9.2 Het recht tot opschorting geldt ook wanneer Dino een gegronde vrees heeft dat de opdrachtgever zijn verplichting niet na zal kunnen komen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of in het geval goederen van opdrachtgever in beslag worden genomen. In dat geval geeft Dino de opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de na-koming van de op de opdrachtgever rustende verplichting. Indien de opdrachtgever hier niet binnen veer-tien (14) dagen na dagtekening van het verzoek van Dino aan voldoet, heeft Dino het recht om de over-eenkomst te ontbinden.

9.3 Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is Dino gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct of indirect zijn ontstaan.

ArtikellO Aansprakelijkheid

10.1 Indien Dino aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2 Indien Dino aansprakelijk is voor directe schade jegens de opdrachtgever, dan is die aansprake-lijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Dino in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dino aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Dino toegerekend kunnen worden;

Pagina 4

Dossiernr BA06.6.14.M7783

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze al-gemene voorwaarden.

10.4 Dino is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met ofvoortvloeiende uit de uitvoering

van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever of derden toe-behorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgscha-de, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.5 Dino isjegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangenmet ofvoortvloeien uit handelingen, nalatig-heden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Dino bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

10.6 Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorg-vuldigheid van Dino of zijn leidinggevende ondergeschikten. Een reeks van samenhangende schadegeval-len/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.

10.7 De opdrachtgever vrijwaart Dino voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Dino uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Dino en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet enjurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien ofniet-voorzien, waarop Dino geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dino niet in staat is de verplichtingen na te komen.

11.3 Dino heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dino zijn verplichtingen had moeten nakomen.

11.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de over-eenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes (6) maanden is ieder der partijen gerech-

tigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.5 Voor zover Dino ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtin-gen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectieve-lijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dino gerechtigd om het reeds nagekomen res-

pectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze deelaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Dino behoudt zich het eigendom voor ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomst gele-verde of te leveren zaken, alsmede na oplevering van het werk, tot het moment waarop de opdrachtgever de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst volledig is nagekomen.

12.2 De door Dino geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

12.3 Indien derden beslag leggen op de onder in eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rech-ten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om Dino daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

12.4 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Dino gerechtigd de onder eigen-domsvoorbehoud geleverde zaken bij de opdrachtgever op te halen. De opdrachtgever is verplicht Dino toegang te verschaffen na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud.

Pagina 5

Dossiernr BA06.6.14.M7783

Artikel 13 Garantie

13.1 Op de door Dino verrichte werkzaamheden en geleverde zaken wordt een garantie verstrekt van [zes] [(zes)]maanden. Schriftelijkkan verlenging ofverkorting van de garantietermijn worden bedongen. 13.2 De hiervoor genoemde garantietermijn geldt niet indien de materialen voor het verrichten van de werkzaamheden zijn aangeleverd door de opdrachtgever.

13.3 Dino staat in voor het leveren van zaken zonder materiaalfouten. Een professionele installatie, en de verwerking van zaken tot een eindproduct, is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Schade als gevolg van leggebreken, opslag- en installatiefouten en dergelijke, is derhalve voor rekening en risico van opdrachtgever en kan niet op Dino worden verhaald.

13.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ofvoort-vloeit uit normale slijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste onderhoud daaraan door de opdrachtgever, wanneer zonder schriftelijke toestemming van Dino de opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht of getracht heeft aan te brengen aan de zaak, of indien ver- ofbewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Dino geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weeromstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval ofhoge temperaturen, brand- en waterschade).

Artikel 14 Klachten

14.1 Opdrachtgever is verplicht het geleverde zaak te onderzoeken, onmiddellijk nadat de zaken ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.

14.2 Klachten over de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden alsmede eventuele onzichtbare schade, dienen door opdrachtgever schriftelijk worden ingediend binnen veertien (14) dagen na levering of na ontdekking van het gebrek. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de te-kortkoming(en) te bevatten, zodat Dino in staat is adequaat te reageren.

14.3 Opdrachtgever dient Dino in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. Klachten be-treffende de uitvoering van de overeenkomst door Dino geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Dino op te schorten.

14.4 Geringe in de handel toelaatbaar geachte oftechnische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, geur, kleur, smaak e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren en te nimmer Dino ver-plichten tot vervanging of schadevergoeding.

14.5 Indien Dino een klacht gegrond acht, is Dino gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, de zaak te vervangen of te herstellen, danwel vervangende vergoeding te voldoen. In geval van vervanging is opdrachtgever verplicht om de vervangen zaak aan Dino te retourneren en de eigendom daarover aan Dino te verschaffen, tenzij Dino anders aangeeft.

14.6 Indien Dino een klacht ongegrond acht, is Dino gerechtigd de onderzoekskosten aan de zijde van Dino gevallen, te verhalen op opdrachtgever.

Artikel 15 Geschillen

15.1 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhoudingen tussen Dino en de opdrachtgever waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dino zaakdoende is, tenzij bepa-lingen van dwingend recht anders voorschrijven. Dino heeft het recht van deze bevoegdheidsregel afte wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.

15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel16 Toepasselijk recht

16.1 Op alle rechtsverhouding tussen Dino en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.1 [Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Flevoland onder nummer 39039670 en te vinden op de website www.dinotapijt.nl]